Õppekorraldus

 1. Üldkorraldus

  1.      Üldsätted

  1.1.             Muttik OU tegutseb täiskasvanute koolitusasutusena. Muttik OU on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust keeleõppe valdkonnas.

  1.2.             Muttik OU (registrikood 14155284) kvaliteedi tagamise aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest (18.02.2015).

  1.3.             Tegevusluba koos õppekavadega on esitatud ja registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Registreerimisnumber EHIS-es on 11139.

  1.4.             Keeleõpe toimub rühmades või individuaalselt, auditoorselt ja iseseisvalt, koolitaja ruumides või koolituse tellija õppeklassis. Rühmad Muttik OU jagunevad: minirühmad 2 – 4 õppijat, väiksed rühmad: 5 – 6 õppijat,  tavarühmad: 7 -10 õppijat.

  1.5.             Koolitused toimuvad aastaringselt. Õppetöö toimub koolitustena. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

  1.6.             Õppetöö toimub Tallinnas, Skype´is ja Zoom´is jne.

  1.7.             Õppetöö toimub tunniplaani alusel, kus on kajastatud kursuse nimetus vastavalt Euroopa keelemapi tasemele, kursuse üldmaht ak. tundides,on näidatud auditoorse ja iseseisva töö maht, õpperühma suurus, koolituse maksumus, õppeperiood ja ajakava, koolituse toimumise koht ja koolitaja nimi.

  1.8.             Peale koolituste tunniplaani on Muttik OU kodulehel avalikustatud  ka muud  koolitustega seotud andmed: koolitajate haridus ja töökogemus, kvaliteedi tagamise alused, keeletasemete kirjeldus ja  vajalik informatsioon õppija keeletaseme tuvastamise kohta.

  2.       Õppekavad

  2.1.             Keelekursuste alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm ja koostamise alus;
  3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal;
  4. õpiväljundid;
  5. õpingute alustamise tingimused;
  6. õppe sisu;
  7. õppematerjalide loend;
  8. õppekeskkonna kirjeldus;
  9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  10. koolitaja kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus.

  2.2.             Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

  2.2.1.        Muttik OU õppekavad on välja töötatud kogenud keeleõpetajate, metoodikute ja koolituste korraldajaga, kinnitatud koolituskeskuse direktori poolt.

  2.2.2.        Muttik OU õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard ja Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppekavade täiendamine toimub jooksvalt vajaduspõhiselt ning kord aastas õppekorraldaja ja vastavate keelte õpetajatega.

  3.       Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

  3.1.              Koolitustele registreeruda saab täites registreerimisvormi veebilehel http://keelekool.ee/, kirjutades meiliaadressil info@keelekool.ee või helistades telefonil +372 55659235.

  3.2.             Koolituskursus avatakse, kui koolitusele on registreeritud piisav arv inimesi .

  3.3.             Õpingute alustamise tingimused

  3.3.1.        A1-taseme kursusel osalemiseks ei pea inimene testimist läbima, sest keeleõpet alustatakse nullist.

  3.3.2.        A2-taseme kursusel osalemiseks on vaja esitada A1 keeleoskustaset tõendav tunnistus või sooritada test.

  3.3.3.        B1-taseme kursusel osalemiseks on vaja esitada A2 keeleoskustaset tõendav tunnistus või sooritada test.

  3.3.4.        B2-taseme kursusel osalemiseks on vaja esitada B1 keeleoskustaset tõendav tunnistus või sooritada test.

  3.3.5.        C1-taseme kursusel osalemiseks on vaja esitada B2 keeleoskustaset tõendav tunnistus või sooritada test.

  3.3.6.        Mõlemad osapooled allkirjastavad täidetud avalduse digitaalselt.

  4.       Õppemaksu tasumine, soodustused,  tasu  tagastamine,  õppemaksust  vabastamine

  4.1.             Koolituse eest tasumise aluseks on kliendiga sõlmitud leping. Lähtuvalt sõlmitud lepingust on kliendil võimalus tasuda kogu koolituse eest ette, tasuda koolituse eest kahes-kolmes osas koolitusperioodi jooksul või maksta igakuiselt esitatud arve põhjal.

  4.2.             Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Kliendile saadetakse e-arve, mis peab olema tasutud arvel märgitud tähtpäevaks.

  4.3.             Õppemaksust vabastamine võib toimuda heategevuse raames. Iga juhtumit arutatakse ettevõtte juhatuse liikmete koosolekul.

  4.4.             Kui koolitusest võtab osa ühe perekonna kaks või rohkem liiget, siis pakutakse 5% soodustust.

  4.5.             Keeleõppe kulusid saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest maksjale tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (Tulumaksuseadus § 26).

  4.6.             Õppetasu tagastatakse enne koolituse algust 75% ulatuses juhul, kui avaldaja loobub koolitusest vähemalt 1 tööpäev enne kursuse algust.

  4.7.             Õppetasu tagastatakse  koolituse kestel 75% ulatuses kasutamata summast  õppija eriolukordade puhul, nt õppija pikaajaline (rohkem kui 30 päeva) haigesumine.

  4.8.             Erandkorras vabastatakse kursusel osaleja 50 – 100% ulatuses õppemaksust  juhatuse otsustega, õppija või maksja avalduse alusel juhul, kui õppijal või maksjal on ootamatult tekkinud väga raske majanduslik olukord.

  4.9.             Muttik OU on õigus õpperühma mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata, teavitades koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel. Kui Õppija ei soovi oodata, tagastatakse talle avalduse alusel õppetasu 100% ulatuses.

  4.10.         100% õppetasu tagastamine toimub juhul, kui õpperühm ei alusta tööd õppijast sõltumatul põhjusel,  samuti tagastatakse koolituse tasust kasutamata osa 100% ulatuses  juhul, kui töö käigus grupist lahkunud inimeste arv ei võimalda majanduslikel põhjustel õppetööd jätkata.

  4.11.         Õppemaksu tagastamine toimub õppija või maksja avalduse alusel 10 päeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.

  5.       Õppija täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

  5.1.             Iga juhtumit käsitletakse individuaalkorras.

  5.2.             õppija arvatakse koolituse nimekirjast välja

  1.       õppija soovil, mis võib olla väljendatud nii kirjalikult kui ka suuliselt;

  2.       kui õppija puudub koolituselt ja ei informeeri puudumise põhjustest;

  3.       ühe koolituskuu maksmata jäetud arve korral.

  5.3.             õppijat informeeritakse täiendkoolituselt väljaarvamisest e-posti teel.

  6.       Õppija täienduskoolituse lõpetamise tingimused ja kord

  6.1.             Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist.

  6.2.             Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud koolitusel ning on sooritanud lõputesti positiivselt.

  6.3.             Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõikiõppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.

  7.       Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

  7.1.             Privaatsuspoliitika

  7.1.1.        Koolitusele registreerimisel kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

  7.1.2.        On keelatud esitada alaealiste andmeid ilma vanemate või eestkostja nõusolekuta. Kui te teate, et teie alaealine laps või eestkostealune on esitanud meile Teie teadmata oma isikuandmed, siis võtke meiega ühendust https://keelekool.ee/contact-3/

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter