Inglise keele kursuse С1 õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  Pleasant English Huvikool (asutaja Muttik OÜ registrikood 14155284)

Õppekava nimetus: Inglise keele C1-taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument  https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd (või Skype´is, Zoom´is) ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.

Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada inglise keel C1 tasemel või edukalt sooritada CAE tasemeeksam. C1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus B2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega testitakse kõiki osaoskusi. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

Eesmärk C1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik inglisei keele oskus, st mõista keerukate, abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suuta spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Osata erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekeel eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
Mõistmine kuulamisel: õppija saab aru pikemast jutust, ka abstraktsel ja keerukalteemal. Suudab laias ulatuses mõista argiväljendeid, fraseologisme ja vanasõnu. Eristab esmast ja tähtsat infot vähem olulisest, leiab üles peamise info. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisest tehnilisest teabest, nagu kasutusjuhend, toodete töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Saab aru loengutest, vestlustest ja ettekannetest alal, mis on seotud õppija eriala või huvialaga. Mõistab vägagi erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse, teataval hulgal slängi või idiomaatilist keelt.

Mõistmine lugemisel: õppija loeb ja saab aru nii erialasest kui ka ilukirjanduslikust keelest, slängist, fraseoloogiast ja vanasõnadest. Mõistab üksikasjalikult keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju, ning suudab leida vajalikku teavet või mõtet. Saab aru keerulistest ülevaadetest, analüüsidest ja kommentaaridest, samuti pikkadest keerukatest kasutus- ja tegevusjuhistest.

Rääkimine: õppija oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke selgitusi, kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, ning kokku võtta pika keerulise teksti. Oskab pidada diskussioone etteantud teemal ja kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. Oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.

Kirjutamine: õppija oskab kirjutada selgeid tekste, põhjendada oma seisukohti, tuua asjakohaseid näiteid, koostada ja struktureerida sidusat teksti sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Kuulates loengut või muud teksti, oskab teha otstarbekohaseid märkmeid, kokkuvõtteid ja ülevaadet. Oskab koostada poolametlikke, ametlikke – ja isiklikke kirju ja kasutada kirjas vastavat keeleregistrit, tajub ja kasutab erinevaid stiilivõimalusi.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Õppe sisu

Allpool toodud teemasid ei pea käsitlema sellises järjekorras, nagu need on esitatud.

Unit 1

1A Make a good impression (communicating)

1B Friends – the new family? (prepositions and phrases)

1C Favourite sayings (sayings, idioms)

Review and Progress Portfolio

Unit 2

2A Exceptional people (intensifying adverbs)

2B Memorable places (adjectives of order)

2C Spoilt for choice (adjectives, describing places)

Review and Progress Portfolio

Unit 3

3A Being confident (connotation)

3B A happy, healthy life (phrasal verbs)

3C It’s the way you say it (euphemisms)

Review and Progress Portfolio

Unit 4

4A Society and the media (news collocations)

4B Cities and technology (near synonyms)

4C Making a splash (newspaper language)

Review and Progress Portfolio

Unit 5

5A Behind the glamour (word building, prefixes with multiple meanings)

5B The young ones (verb-noun collocations)

5C Priorities (work expressions)

Review and Progress Portfolio

Unit 6

6A A curious science (words with different but related meanings)

6B But is it ethical? (word pairs)

6C Short story radio (dramatic verbs)

Review and Progress Portfolio

Unit 7

7A Getting away with it (phrases with get)

7B Every step you take (phrasal nouns)

7C Not guilty! (metaphors)

Review and Progress Portfolio

Unit 8

8A Finding time (phrases with “time”)

8B Fear! (word building, suffixes)

8C The pros and cons (idiomatic phrases)

Review and Progress Portfolio

Unit 9

9A Where does it all go? (price and cost)

9B Cash-free (word building, productive suffixes)

9C A gloomy science? (news and economics)

Review and Progress Portfolio

Unit 10

10A Be creative! (noun collocations)

10B Stick with it! (antonyms)

10C Go for it! (colloquial language)

Review and Progress Portfolio

Õppemeetodid
Kommunikatiivne meetod, kuid C1 tasemel on palju kirjutamist, tõlkimist, kuulamist, lugemist ja iseseisvat tööd. Sõnavara õppimine toimub läbi reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist.

Õppekeskkond
Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Ruumis on CD/DVD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klass on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidus,  MA või  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisev töö
Iseseisva töö maht on suurem, sest mahukad kirjalikud tööd, ilukirjandusliku teose ja meediaväljaannete lugemine ning ettekannete ettevalmistamine, sooritatakse väljaspool õpperuume. Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis lõpetamata jäänud ülesanded, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse esseesid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab C1 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Pleasant English Huvikoolise tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. Face2Face Advanced Student book (Cambridge UP)
  2. Face2Face Advanced Workbook, online, institutional edition
  3. Face2Face Advanced DVD
  4. Advanced grammar in use.
Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter