Inglise keele kursuse B2 õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  Pleasant English Huvikool (asutaja Muttik OÜ registrikood 14155284)

Õppekava nimetus: Tööalase inglise keele B2-taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument  https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd (või Skype´is, Zoom´is) ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on inimesed, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning kelle eesmärk omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles B2-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus B1- või B2- tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk B2-taseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
Mõistmine kuulamisel. Õppija saab aru tööalastest teemadest raadio- ja telesaadetes, intervjuudes, vestlussaadetes ja filmides. Mõistab keerukate, abstraktsel või konkreetsel teemal koostatud tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.
Mõistmine lugemisel. Saab aru ja suudab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajaduse korral kasutab sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. Suudab leida erinevatest tekstidest teavet ja teha nende põhjal üldistusi. Suudab lugeda majandusalaseid ülevaateid ning teha nendest lühikokkuvõtet.
Rääkimine. Oskab luua erinevatel tööalastel teemadel selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda nende seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma tööga seotud teemadel. Suudab aktiivselt osaleda aruteludes äri teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.
Kirjutamine.Õppija oskab kirjutada ülevaadet majandusteemalise artikli, raamatu või saate kohta. Oskab kirjutada selget argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist, ametlikku kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuargumente või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Õppe sisu

Allpool toodud teemasid ei pea käsitlema sellises järjekorras, nagu need on esitatud.

 1. English: global language which gives opportunities.
 2. How to express feelings and opinions
 3. Crimes in the modern world
 4. Books and reading
 5. Nature and its role in our life
 6. Clothes and dress code
 7. Travelling: real and online
 8. The world of finance
 9. Work-life balance
 10. The youth of today
 11. ABC becoming a good worker
 12. CV and interview

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde.

Õppekeskkond
Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Ruumis on CD/DVD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klass on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidus,  MA või  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B2 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Pleasant English Huvikoolise tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 1. Face2Face Upper-intermediate Student book (Cambridge UP)
 2. Face2Face Upper-intermediate Workbook, online, institutional edition
 3. Face2Face Upper-intermediate DVD
 4. English grammar in use. Raymond Murphy. Fourth Edition.
 5. How English works. Oxford UP
 6. Market Leader. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. FT Publishing. Pearson. 2016
 7. Financial Times
 8. Äripäev ja Postimees
Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter