Inglise keele kursuse B1 õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  Pleasant English Huvikool (asutaja Muttik OÜ registrikood 14155284)

Õppekava nimetus: Tööalase inglise keele B1-taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument  https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd (või Skype´is, Zoom´is) ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on inimesed, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning kelle eesmärk omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles B1-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus A2+ tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk B1-taseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
1. Õppija saab aru põhilisesest infost selges tavakõnes tööalasel teemal. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio-või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad tööalaseid teemasid.
2. Õppija saab aru tekstidest, mis koosnevad töömaailmaga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest tööalastes kirjades.
3. Õppija saab enamasti keelega hakkama töömailmas maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tööalasel teemal. Oskab lihtsate seotud lausetega kirjeldada oma töökogemusi, tööalaseid sündmusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada nind selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda tööalase artikli, raamatu või filmi sisu ning kirjeldada muljeid.
4. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tööalasel teemal. Oskab kirjutada tööalase kirja, milles kirjeldab oma töökogemusi ja muljeid.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Õppe sisu

Allpool toodud teemasid ei pea käsitlema sellises järjekorras, nagu need on esitatud.

Unit 1

1A Be happy! (weekend activities)

1B Like it or hate it (likes and dislikes)

1C Join the club! (feelings)

1D Nice to meet you

Review and Progress Portfolio

Unit 2

2A Slow down! (collocations)

2B Street food (food and ways of cooking)

2C Sleepless nights (sleep, gradable and strong adjectives)

2D What’s the matter?

Review and Progress Portfolio

Unit 3

3A The tourist trade (phrasal verbs)

3B Lonely planet

3C Voluntarism

3D A trip to India

Review and Progress Portfolio

Unit 4

4A Musical experiences

4B Modern adventures

4C Usual days out (guessing meaning from the context)

4D It’s only a game!

Review and Progress Portfolio

Unit 5

5A Our new home

5B A load of old junk (adjectives)

5C Birthdays

5D Things I need (materials)

Review and Progress Portfolio

Unit 6

6A Make up your mind (make and do)

6B Fear or failure (reflexive pronouns)

6C Touch wood (synonyms)

6D The village festival

Review and Progress Portfolio

Unit 7

7A Have a go! (goals and achievements)

7B What would you do? (computers)

7C Social networking

7D Can you tell me?

Review and Progress Portfolio

Unit 8

8A Angry planet (bad weather, natural disasters)

8B Recycle!

8C Dangers at the sea

8D A hiking trip

Review and Progress Portfolio

Unit 9

9A Get healthy

9B Good news, bad news

9C Human behaviour

9D At the doctor’s

Review and Progress Portfolio

Unit 10

10A The anniversary (contacting people)

10B Who’s that (describing people)

10C I do! (phrasal verbs)

10D Do you mind if…?

Review and Progress Portfolio

Unit 11

11A Any messages? (things people do at work)

11B How did it go? (jobs)

11C Undercover (reporting verbs)

11D It’s my first day

Review and Progress Portfolio

Unit 12

12A I wish! (informal words and phrases)

12B Important moments

12C Superheroes (word building)

End of the course review

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde.

Õppekeskkond
Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Ruumis on CD/DVD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klass on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidus,  MA või  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Pleasant English Huvikoolise tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. 1 Face2Face Intermediate Student book (Cambridge UP)
  2. 2 Face2Face Intermediate Workbook, online, institutional edition
  3. Face2Face Intermediate DVD
  4. English grammar in use. Raymond Murphy. Fourth Edition.
  5. How English works. Oxford UP
  6. Financial Times
  7. Äripäev ja Postimees
Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter