Inglise keele kursuse A2 õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  Pleasant English Huvikool (asutaja Muttik OÜ registrikood 14155284)Õppekava nimetus: Tööalase inglise keele A2-taseme kursuse õppekavaÕppekavarühm Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument  https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd (või Skype´is, Zoom´is) ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on inimesed, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning suhelda inglise keeles klientidega. Õppija eesmärk on  omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles A2-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus A1-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine või asituse kinnituskiri.

Eesmärk A2-taseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli  kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine,  kodukoht, töö, vaba aeg) ning tööalase valdkonnaga seotud sõnad, mis kasutakse kliendi teenindamisel.
Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest.
Rääkimine:  õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel tööl, kodus ja reisides. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda, töökaaslasi ja  teisi inimesi, oma lemmik töö ülesanne, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.
Kirjutamine: õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari isiklike andmetega,  teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat  isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset   sünnipäevaks, oskab vastata kirjalikult kliendi palvele, kirjutada lihtne teate juhatajale ja töökaaslastele.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Õppe sisu

Allpool toodud teemasid ei pea käsitlema sellises järjekorras, nagu need on esitatud.

 1. Unit 1

1A How are you? (countries and nationalities)

1B Coffee break (Jobs)

1C Personal details (Numbers)

1D Lost property (personal possessions)

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 2

2A What’s important? (adjectives)

2B Family

2C Time and money

2D Things in a house

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 3

3A Daily routines

3B Free time

3C Special days

3D Early bird? (frequency adverbs)

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 4

4A Away from home

4B First date! (Things you like and don’t like)

4C Eating out

4D Breakfast time (food and drink)

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 5

5A Three generations (adjectives)

5B Famous films

5C Four weekends (weekend activities)

5D Competitions

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 6

6A Google it! (the Internet)

6B Changing technology

6C The news

6D Mario Man (articles a, an and the)

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 7

7A Where I live

7B A new home

7C At the shops

7D What to wear

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 8

8A The meeting

8B It’s snowing! (Types of transport, travelling)

8C On the phone

8D Life outdoors

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 9

9A Holiday South Africa (holiday activities)

9B A trip to Egypt (natural places)

9C A day out

9D Time for a change (verb patterns)

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 10

10A Stay fit and healthy

10B What’s she like? (appearance, character)

10C I feel ill (Health problems and treatments)

10D Winter blues (Seasons, weather)

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 11

11AHappy New Year!  (New year’s resolutions)

11B No more exams! (Studying)

11C Directions (Asking for and giving directions)

11D An invitation

Extra practice and Progress Portfolio

 1. Unit 12

12A It’s a world record (Big and small numbers)

12B Have you ever…? (Present perfect for life experiences)

12C See you soon! (at the airport, saying goodbye)

End of the course review

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde.

Õppekeskkond
Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Ruumis on CD/DVD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klass on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidus,  MA või  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Pleasant English Huvikoolise tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

1 Face2Face Elementary“ Student book (Cambridge UP)

2 Face2Face Elementary Workbook, online, institutional edition

3 Face2Face DVD

 1. INTERNATIONAL EXPRESS. Elementary Interaktive Edition Student’s Book with Pocket Book and DVD-ROM. Oxford UP 2012
 2. New Headway 4th edition. Elementary Student’s Book and iTutor Pack Oxford UP 2013
 3. English Grammar in Use. Raymond Murphy.
 4. Essential Grammar in Use. Raymond Murphy.
 5. Financial Times
 6. Äripäev ja Postimees
Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter