Inglise keele kursuse A1 õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  Pleasant English Huvikool (asutaja Muttik OÜ registrikood 14155284)

Õppekava nimetus: Inglise keele A1-taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm Keeleõpe
Õppekava koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument  https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd (või Skype´is, Zoom´is) ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppekeel vene keele baasil

Õpiväljundid
Õpiväljundid

Koolituse tulemusena mõistab ja kasutab õppija igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus-partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpilane oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskab esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.

Õpilane oskab kirjutada lühiteksti ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).

Õppija oskab ja kasutab väljendeid ning lauseid, mis puudutavad järgmisi teemasid: enesetutvustamine, inimesed, ametid, riided, söök, vaba aeg, sündmused, igapäevased toimingud, reisimine, transport, puhkus, ostud, elustiil jne.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Allpool toodud teemasid ei pea käsitlema sellises järjekorras, nagu need on esitatud.

 1. Unit 1

1A What’s your name?

1B Where’s she from?

1C In class

1D People and things

Extra Practice and Progress Portfolio

 1. Unit 2

2A She’s British

2B What’s your job?

2C Personal information

2D How old is she?

Extra Practice and Progress Portfolio

 1. Unit 3

3A Two cities

3B Brothers and sisters

3C Eat in or take away?

3D Food I like

Extra Practice and Progress Portfolio

 1. Unit 4

4A Live, work and study

4B My free time

4C Buying things

4D What time is it?

Extra Practice and Progress Portfolio

 1. Unit 5

5A A typical day

5B Where does she work?

5C An evening out

5D A day off

Extra Practice and Progress Portfolio

  1. Unit 6

  6A My home town

  6B Are there any shops?

  6C Tourist information

  6D It’s my favourite

  Extra Practice and Progress Portfolio

  1. Unit 7

  7A We’re twins

  7B Can you drive?

  7C Directions

  7D The Internet

  Extra Practice and Progress Portfolio

  1. Unit 8

  8A I was there

  8B Happy anniversary!

  8C Birthdays

  8D Life’s a party!

  Extra Practice and Progress Portfolio

  1. Unit 9

  9A Amazing journeys

  9B My last holiday

  9C Last weekend away

  9D Who, what, when?

  Extra Practice and Progress Portfolio

  1. Unit 10

  10A Life changes

  10B A new start

  10C Good luck!

  End of Course review

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde.

Õppekeskkond
Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Ruumis on CD/DVD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klass on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidus,  MA või  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Pleasant English Huvikoolise tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppematerjalid 

1 Face2Face Starter Student book (Cambridge UP)

2 Face2Face Starter Workbook, online, institutional edition

3 Face2Face DVD

Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter